Tập nghiệm của bất phương trình ({log _2}left( {{{log }_{frac{1}{2}}}x} ight) > 0) có dạng (a ; b). Tính a + b.Câu hỏi: Tập nghiệm của bất phương trình ({log _2}left( {{{log }_{frac{1}{2}}}x} right) > 0) có dạng (a ; b). Tính a + b. A. 1 B. (frac{1}{2}) C. (frac{3}{4}) D. 8 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: B Hãy […]Ebook viet nam

Leave a Reply