Nung hỗn hợp bột gồm 22,8 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao.Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

(\ Cr_2O_3+2Al overset{t^0}{rightarrow}Al_2O_3+2Cr \ 0,15rightarrow 0,3 (du 0,15))

mAl(bđ) = 34,95 – 22,8

(Rightarrow nCr_2O_3=frac{22,8}{152}=0,15 mol)

nAl(bđ) = (frac{12,15}{27}=0,45)

(\ Crrightarrow H_2 \ 0,3 hspace{20pt}0,3)

(\ Alrightarrowfrac{3}{2} H_2 \ 0,15rightarrow 0,15.frac{3}{2})

(Rightarrow V_{H_2}=11,76(l))Ebook viet nam

Leave a Reply