hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3


 • Câu hỏi:

  Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là 

  Lời giải tham khảo:


  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: C

  (left{ begin{array}{l} N{a_2}O + {H_2}O to 2NaOH\ abegin{array}{*{20}{c}} {}&{} end{array}begin{array}{*{20}{c}} {}&{} end{array}begin{array}{*{20}{c}} {begin{array}{*{20}{c}} {}&{} end{array}}&{} end{array}2a\ A{l_2}{O_3} + 2NaOH to NaAl{O_2} + 2{H_2}O\ a to begin{array}{*{20}{c}} {}&{} end{array}2a end{array} right.)

  (\ Cu+2Fe^{3+}rightarrow Cu^{2+}+2Fe^{2+}\ frac{a}{2} leftarrow a)

  dư: (frac{a}{2})

  (BaCl_2+CuSO_4rightarrow BaSO_4 downarrow)

  (\Barightarrow Ba(OH)_2 \ a hspace{40pt}a)

  (\ NaHCO_3+Ba(OH)_2rightarrow BaCO_3 downarrow + H_2O+NaOH \ a hspace{80pt}a) • Ebook viet nam

  Leave a Reply