Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư) thu được V lít khí H2 (đktc).


 • Câu hỏi:

  Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư) thu được V lít khí H2 (đktc). Mặt khác cũng m gam bột crom trên phản ứng hoàn toàn với khí O2 (dư) thu được 15,2 gam oxit duy nhất. Giá trị của V là 

  Lời giải tham khảo:


  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: B

  (\ 4Cr+3O_2rightarrow 2Cr_2O_3 \ 0,2 hspace{40pt}leftarrow 0,1)

  (\ Cr+2HClrightarrow CrCl_2+H_2 \ 0,2 hspace{110pt} 0,2)

  (V_{H_2}=4,48 (l)) • Ebook viet nam

  Leave a Reply