Cho hàm số (y=f(x)) liên tục trên R {0} và có bảng biến thiên như hình dưới đây.Câu hỏi: Cho hàm số (y=f(x)) liên tục trên R {0} và có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây đúng?  A. Đường thẳng x = 2 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. B. Hàm số đồng biến trên khoảng (left( {0,;, + infty } […]Ebook viet nam

Leave a Reply