Cho hàm số (y=f(x)) có đạo hàm (y=f(x)) liên tục trên R và đồ thị của hàm số (f(x)) trên đoạn [- 2;6] như hình vẽ bênCâu hỏi: Cho hàm số (y=f(x)) có đạo hàm (y=f'(x)) liên tục trên R và đồ thị của hàm số (f'(x)) trên đoạn [- 2;6] như hình vẽ bên. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau. A. (mathop {max }limits_{[ – 2;6]} fleft( x right) = fleft( { – 2} right).) B. (mathop […]Ebook viet nam

Leave a Reply