Cho hàm số (y=f(x)) có bảng biến thiên như sau:Hàm số (y=f(x)) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?Câu hỏi: Cho hàm số (y=f(x)) có bảng biến thiên như sau: Hàm số (y=f(x)) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A. (left( { – 3;;1} right)) B. (left( {0;; + infty } right)) C. (left( { – infty ;; – 2} right)) D. (left( { – 2;;0} right)) Lời giải tham khảo: Hãy chọn […]Ebook viet nam

Leave a Reply