Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y.


  • Câu hỏi:

    Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là 

    Lời giải tham khảo:


    Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

    Đáp án đúng: C

    (CuO+2HClrightarrow CuCl_2+H_2O)

    (CuCl_2+2NH_3+2H_2Orightarrow Cu(OH)_2 downarrow+ 2NH_4Cl)

    (Cu(OH)_2+4NH_3rightarrow left [ Cu(NH_3)_4 right ](OH)_2)  • Ebook viet nam

    Leave a Reply