Category: Ebook math viet Nam

Rearrange the words to form some tips for a healthy living. Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu mang nghĩa là lời khuyên cho cuộc sống khỏe mạnh. . E. Writing – trang 16 – Unit 2 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 2 – Health – Sức khỏe

Rearrange the words to form some tips for a healthy living.Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu mang nghĩa là lời khuyên cho cuộc sống khỏe mạnh.. …

Make sentences, using the words and phrases below to help you. Tạo thành câu, sử dụng từ và cụm từ dưới đây. . E. Writing – trang 9 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

Make sentences, using the words and phrases below to help you.Tạo thành câu, sử dụng từ và cụm từ dưới đây.. E. Writing – trang 9 – Unit 1 …

Look at some sentences about how to stay healthy and happy. Tick (  the ones you agree with and cross (x) the ones you don’t. Các câu dưới đây nói về cách để sống khỏe và hạnh phúc. Đánh dấu () nếu bạn đồng ý và dấu (x) nếu bạn không đồng ý. . C. Speaking – trang 12 – Unit 2 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới. Unit 2 – Health – Sức khỏe

Look at some sentences about how to stay healthy and happy. Tick (  the ones you agree with and cross (x) the ones you don’t.Các câu dưới đây …

Here are some pieces of advice for you. Put them in the correct categories. Dưới đây là một vài lời khuyên cho bạn. Xếp chúng vào đúng loại. . D. Reading – trang 13 – Unit 2 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 2 – Health – Sức khỏe

Here are some pieces of advice for you. Put them in the correct categories. Dưới đây là một vài lời khuyên cho bạn. Xếp chúng vào đúng loại. . …

Write the word under each picture. Put the word in the correct column. Điền từ dưới mỗi bức tranh. Xếp mỗi từ vào cột tương ứng.. A. Phonetics – trang 3 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

Write the word under each picture. Put the word in the correct column.Điền từ dưới mỗi bức tranh. Xếp mỗi từ vào cột tương ứng.. A. Phonetics – trang …

Choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank in the following passage. Chọn từ thích hợp ở các đáp án A, B, hoặc C để hoàn thành chỗ trống trong đoạn văn sau. . D. Reading – trang 7 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

Choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank in the following passage.Chọn từ thích hợp ở các đáp án A, B, hoặc C để …

Look at the pictures and find the words in puzzle. The word can go up, down, forward, backward or diagonally. Nhìn vào tranh và tìm từ tương ứng trong bảng chữ cái. Từ cần tìm có thể nằm theo chiều đi lên, xuống, trái, phải hoặc chéo.. B. Vocabulary & Grammar – trang 4 – Unit 1 – Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

Look at the pictures and find the words in puzzle. The word can go up, down, forward, backward or diagonally.Nhìn vào tranh và tìm từ tương ứng trong bảng …

Nga and Mi meet for the first time. Choose a-f to complete their conversation. Nga và Mi gặp nhau lần đầu tiên. Chọn từ a-f để hoàn thành đoạn hội thoại. . C. Speaking – trang 6 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

Nga and Mi meet for the first time. Choose a-f to complete their conversation.Nga và Mi gặp nhau lần đầu tiên. Chọn từ a-f để hoàn thành đoạn hội …