Biết rằng đồ thị (C) của hàm số (y = frac{{ax + b}}{{x – 1}}) cắt trục tung tại điểm M có tung độ bằng 1 và ti�


 • Câu hỏi:

  Biết rằng đồ thị (C) của hàm số (y = frac{{ax + b}}{{x – 1}}) cắt trục tung tại điểm M có tung độ bằng 1 và tiếp tuyến của (C) tại điểm M song song với đường thẳng (d:y = 2x – 3). Tính P = ab.

  Lời giải tham khảo:


  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: A • Ebook viet nam

  Leave a Reply