Bài 18 trang 30 – Học Lý 9


Bài 18 trang 30 – Học Lý 9 – Một điển sáng S đặt trước một thấu kính hội tụ cho ảnh S’ trong hai trường hợp như hình 26.33. Trong mỗi trường hợp, hãy. Bài: Chủ đề 26: Thấu kính

Một điển sáng S đặt trước một thấu kính hội tụ cho ảnh S’ trong hai trường hợp như hình 26.33. Trong mỗi trường hợp, hãy dùng phép vẽ để xác định vị trí của điểm sáng S, từ đó vẽ tia tới của tia ló IS’ cho trên hình.

a) Các bước xác định vị trí của điểm sáng S

– Từ S kẻ đường thẳng qua quang tâm O.

– Từ S kẻ đoạn thẳng S’R đi qua tiêu điểm F. Từ R kẻ đường thẳng song song trục chính.

– Từ giao điểm của hai đường thẳng là điểm sáng S.

– từ S nối tia SI là tia tới tại I.

b) Kẻ đoạn thẳng song song với trục chính cắt S’O tại S là điểm sáng.

– Từ P kẻ đường thẳng song song với trục chính cắt S’O tại S là điểm sáng.

– Nối SI là tia tới tại IEbook viet nam

Leave a Reply