Bài 1 trang 85 – Học Lý 9


Bài 1 trang 85 – Học Lý 9 – Vì 2 đèn mắc nối tiếp nên điện trở toàn mạch: (R = {R_1} + {R_2} = 48,,left( Omega  right)). Bài: Chủ đề 12: Bài tập tổng hợp phần điện học

Đèn Đ1 ghi 6V – 3W và đèb Đ2 ghi 6V – 1W là các bóng đèn sợi đốt, được mắc nối tiếp nhau vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 12V không đổi.

– Hai đèn có sáng bình thường không, vì sao?

– Đèn nào mau chóng bị hỏng hơn, vì sao?

– Khi một đèn bị hỏng (bị đứt dây tóc), đèn còn lại có bị hỏng theo không, vì sao?

Điện trở của hai đèn: 

(eqalign{  & {R_1} = {{U_1^2} over {{P_1}}} = {{{6^2}} over 3} = 12,,left( Omega  right)  cr  & {R_2} = {{U_2^2} over {{P_2}}} = {{{6^2}} over 1} = 36,,left( Omega  right) cr} )

Vì 2 đèn mắc nối tiếp nên điện trở toàn mạch: (R = {R_1} + {R_2} = 48,,left( Omega  right))

Cường độ dòng điện trong mạch: (I = {U over R} = {{12} over {48}} = 0,25A)

Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn là:

({U_1}’ = {I_1}{R_1} = 0,25.12 = 3V). Ta thấy ({U_1}’

({U_2}’ = {I_2}{R_2} = 0,25.36 = 9V). Ta thấy ({U_2}’ > 6V) nên đèn 2 sáng mạnh.

– Đèn 2 sẽ dễ hỏng hơn vì hoạt động quá hiệu điện thế định mức.

– Khi đèn 2 bị hỏng, thì trong mạch bị ngắt dòng điện nên đèn 1 không bị hỏng theo.Ebook viet nam

Leave a Reply